Sale! Kit phát triển BK-AVR128
Sale! Kit phát triển AVR BK-AVR128
Sale! Kit phát triển AVR BK-AVR128
Sale! Kit phát triển AVR BK-AVR128
Sale! Kit phát triển AVR BK-AVR128
Kit phát triển BK-AVR128
Kit phát triển AVR BK-AVR128
Kit phát triển AVR BK-AVR128
Kit phát triển AVR BK-AVR128
Kit phát triển AVR BK-AVR128

Kit phát triển AVR BK-AVR128 ATMega128

Availability: In stock

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Kit phát triển AVR BK-AVR128 sử dụng vi điều khiển ATMega128A với cấu hình và các ngoại vi đủ để bạn học lập trình AVR, test code, chạy thử các chức năng của dòng MCU này. Kit BK-AVR128 được cung cấp kèm theo cả chương trình mẫu và sơ đồ nguyên lý (schema) giúp bạn dễ dàng tham khảo để thiết kế mạch và viết chương trình cho dự án của mình.

Khuyến mại: Mạch nạp AVR USBasp

750.000  675.000